MEMO 06/2020: Riziká sedatív a hypnotík

Vážení kolegovia, Sedatíva a hypnotiká sú spomedzi „drog“ (kontrolovaných látok) najčastejšie až v 67 % prípadov hlavnou príčinou negatívnych dôsledkov: akútnych intoxikácií na urgentoch, u úmrtí z predávkovania, u vodičov v cestnej premávke (podľa informácií z Úradu OSN pre drogy a kriminalitu). S kolegiálnym pozdravom, MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CPLDZ Bratislava

Zdravotnú starostlivosť v našom zariadení poskytujeme v nezmenenej forme prezenčne, iba v nevyhnutnom prípade (napríklad ak má pacient príznaky respiračného ochorenia) poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj dištančnou formou, a to v časoch pondelok až štvrtok od 17:00 do 19:00 a v piatok od 14:00 do 15:00. Prosíme telefonovať na: 02 5341 7464.

Zmena formy poskytovania zdravotnej starostlivosti u terapeutických klubov

Od 07.10.2020 mení CPLDZ Bratislava formu poskytovania zdravotnej starostlivosti u terapeutických klubov z prezenčnej skupinovej formy v priestoroch CPLDZ Bratislava, tam, kde je to možné, na telemedicínu formou stretnutí cez skype na internete, individuálne formou kontaktu telefonicky s príslušným psychoterapeutom a v naliehavých prípadoch s možnosťou poskytnutia individuálnej ambulantnej starostlivosti návštevou ambulancie v CPLDZ Bratislava. Činnosť terapeutických klubov sa tým nepozastavuje, len sa…