MEMO 4: INFO CPLDZ Bratislava pre súdnych znalcov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v snahe vyjsť znalcom v ústrety, aby ste si nemuseli osobne dohadovať termín cez našich pracovníkov, ako i z prevádzkových dôvodov poskytovania zdravotnej starostlivosti bol v Centre pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave vyhradený čas na štúdium zdravotnej dokumentácie u nás registrovaných pacientov pre potreby súdno-znaleckého dokazovania v každý…

MEMO 3: F63 – RVO

                               Ne/nahlasovanie pacientov s F63 patologických hráčov ·         na základe novely Zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti  bol  v § 24 Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie  doplnený odsek 5) : Poskytovateľ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva…ohlási správcovi registra vylúčených osôb  (RVO) …informácie zo zdravotnej dokumentácie tejto osoby…   ·        …

MEMO 2: Minimálne štandardy

14. septembra 2015 prijala Rada Európskej únie Minimálne štandardy kvality EU v redukcii dopytu po drogách, ktoré sa týkajú troch hlavných častí, /1/ prevencie, /2/ znižovania rizík (harm reduction), a /3/ liečby, sociálnej integrácie a rehabilitácie. Do Vašej pozornosti si dovoľujeme zaslať stručne časť o liečbe, sociálnej integrácii a rehabilitácii, ktoré majú byť zavedené do…

MEMO 1: SSRI alkohol

Odborná literatúra i naša klinická skúsenosť poukazujú na potrebu zvýšenej opatrnosti pri predpisovaní SSRI pacientom, ktorí majú dispozíciu ku rozvoju, či relapsu závislosti od alkoholu. V prípade potreby sa odporúča podávanie iných antidepresív. Hl. odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí   Literatúra Atigari, O.V., Kelly, A.M., Jabeen, Q., Healy, D.: New onset alcohol dependence linked to…

MEMO 6: ezdravie – “optout”

Pýtali sme sa zodpovedných pracovníkov   pred spustením ezdravia, či má pacient možnosť  vyhnúť sa zaznamenávaniu jeho údajov zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do systému ezdravie (tzv. optout). Pretože v praxi v medicíne drogových závislostí  sme sa s touto požiadavkou už niekoľkokrát stretli. Odpoveď zo strany NCZI bola a zo zákona je jednoznačná. Aj keď si…