Lôžková liečba


Lôžková detoxifikačná liečba

Režimovo usporiadaná liečba v priestoroch detoxifikačného oddelenia v CPLDZ. Ide o kombináciu medikamentóznej liečby, skupinových sedení, režimovej liečby, ergoterapie s možnosťou telesného cvičenia v rehabilitačnom stredisku, hrania stolného tenisu, sledovanie videa a iných relaxačných aktivít.

Podmienky liečby: ako pri ambulantnej detoxifikácii.
Cieľová skupina: pacienti nad 18 rokov (do 18 rokov so súhlasom rodiča), so závislosťou od alkoholu, opiátov, amfetamínov, kokaínu, sedatív a hypnotík, od prchavých látok a pacienti s hráčskou vášňou („gambleri“).
Doba trvania: 14 dní pri všetkých formách závislostí.

Lôžková strednodobá liečba na Jaskovom rade

Liečebný program patriaci k tzv. “drug-free” programom – “bezliekovým” a nasleduje po absolvovaní lôžkovej detoxifikácie. Je určený pre pacientov so všetkými formami závislosti okrem tabaku. Ide o štrukturovaný program s komplexnou odbornou starostlivosťou: kontroly lekára, komunitné stretnutia a psychoterapeutické semináre s cieľom získania náhľadu, zmenu postojov, behaviorálnu korekciu správania a plánovania budúcnosti popri abstinencii.

Podmienky liečby: dobrovoľnosť, dodržiavanie terapeutického režimu, vek nad 18 rokov (do 18 rokov so súhlasom rodičov), priama nadväznosť na predošlý pobyt na detoxifikačnom oddelení CPLDZ.
Doba trvania: 10 týždňov pre všetkých pacientov.