Certifikát kvality


Centrum pre liečbu drogových závislostí získalo certifikát, ktorý potvrdzuje, že má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality, zodpovedajúci požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 v nasledujúcich okruhoch činností:

  • v odbore poskytovania ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom s drogovou závislosťou,
  • vykonávanie výučbovej činnosti v oblasti drogovej problematiky v rezorte zdravotníctva,
  • v odbore vykonávania výskumnej činnosti v oblasti drogovej problematiky v rezorte.

Certifikát systému kvality vydal dňa 12.3.2007 certifikačný orgán EURO CERT SK s.r.o. a EUROCERT CZ a.s., certifikujúci manažérske systémy. Systém manažérstva kvality je pravidelne každoročne auditovaný.

Zavedením systému manažérstva kvality sa v Centre pre liečbu drogových závislostí skvalitnilo riadenie vnútorných činností a pracovných postupov pri poskytovaní ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom s drogovou závislosťou, pri výučbovej činnosti v oblasti drogovej problematiky a pri vykonávania výskumnej činnosti v oblasti drogovej problematiky, čím sa v konečnom dôsledku zaručila opakovateľná kvalita tvorby produktov a služieb. Narastajúce požiadavky na kvalitu produktov a služieb sa budú zabezpečovať ďalším rozvojom systému manažérstva kvality.