Ambulantná liečba


Program ambulantnej liečby ľudí závislých od alkoholu

Ambulantný program pozostáva z individuálnych konzultácií s terapeutom, kontrol u lekára, účasti na skupinovej psychoterapii a odporúčané je tiež užívanie liekov predpísaných lekárom.
Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie, absolvovaná detoxifikácia s následnou dodržiavanou abstinenciou.
Cieľová skupina: pacienti so závislosťou od alkoholu, prípadne aj v kombinácii s inou formou závislosti.
Doba trvania: odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.

Liečba závislých od hry („gamblerov“)

Ide o program s úvodným diagnostickým rozhovorom a pokračovaním v ambulantnej, prípadne lôžkovej liečbe. Významnou súčasťou ambulantnej liečby je skupinová psychoterapia.
Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie, psychiatrické a psychologické vyšetrenia. Uvedené vyšetrenia je možné absolvovať priamo v našom centre.
Cieľová skupina: pacienti s hráčskou vášňou („gambleri“).
Doba trvania: odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.

Program ambulantnej liečby pre ľudí závislých od pervitínu, kokaínu, marihuany, liekov, prchavých látok a iných látok

Pri ambulantnej detoxifikácii ide o režimovú liečbu pozostávajúcu podľa potreby z kombinácie podávania liekov, individuálnych konzultácií s lekárom, psychoterapie.
Cieľová skupina: Pacienti všetkých vekových kategórií (do 18 rokov so súhlasom rodičov) so závislosťou od alkoholu, opiátov (heroínu), metamfetamínov (pervitín), kokaínu, marihuany, prchavých látok (toluén, iné rozpúšťadlá a lepidlá), od liekov (sedatív a hypnotík), od tabaku a iných psychoaktívnych látok a pre pacientov s hráčskou vášňou („gambleri“).
Podmienky liečby: dobrovoľnosť, zdravotné poistenie, psychologické vyšetrenie, psychiatrické vyšetrenie, príp. toxikologické vyšetrenie. Uvedené vyšetrenia môžete absolvovať priamo v centre.
Doba trvania: od 7 do 30 dní, prípadne podľa potreby.

Program ambulantnej terapie pre ľudí závislých od tabaku

Program je určený na liečbu závislosti od tabaku (fajčenia). Je to liečba využívajúca kombináciu prístupov a techník podpornej, racionálnej, behaviorálnej psychoterapie v kombinácii s medikamentóznou liečbou.
Podmienky liečby: súhlas pacienta, neprítomnosť, resp. abstinencia pri inej závislosti od psychoaktívnych látok.
Cieľová skupina: pacienti so závislosťou od tabaku.
Doba trvania: odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.

Program ambulantnej liečby pre ľudí závislých od opiátov a iných látok

Ide o formu ambulantnej liečby, v ktorej okrem individuálnych konzultácií s terapeutom dominuje skupinová psychoterapia. Nasleduje po detoxifikačnej liečbe, popri nej sa v zásade nepodávajú žiadne opiáty.
Podmienky liečby: vek nad 18 rokov (do 18 rokov so súhlasom rodiča), dobrovoľnosť s podmienkou súhlasu na náhodnú kontrolu moča na zisťovanie prítomnosti psychoaktívnych látok, zdravotné poistenie, úspešne absolvovaná detoxifikácia potvrdená laboratórne, toxikologickým vyšetrením moča.
Cieľová skupina: detoxifikovaní, abstinujúci pacienti so závislosťou od opiátov a iných ilegálnych psychoaktívnych látok.
Doba trvania: odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.

 

Ambulantná substitučná liečba – Metadónová udržiavacia liečba

Ambulantný program dlhodobej medikamentóznej liečby závislých od opiátov (najmä heroínu). Je určený najmä pre tých ľudí, ktorí mali opakované neúspešné pokusy o detoxifikáciu. V programe poskytujeme pravidelnú lekársku aj psychologickú starostlivosť.
Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie, psychologické, psychiatrické vyšetrenie, odporúčanie lekára Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Všetky vyšetrenia je možné absolvovať priamo v našom centre.
Cieľová skupina: pacienti nad 18 rokov so závislosťou od opiátov po opakovaných neúspešných pokusoch o detoxifikáciu, tehotné ženy so závislosťou od heroínu, HIV-pozitívni pacienti so závislosťou od heroínu.
Doba trvania: odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.