Profil verejného obstarávateľa


informacia_profil

P.č. Názov zákazky Tovar/
služba/
práca
Postup vo VO Predpokl.
hodnota
zákazky
(Eur bez DPH)
úspešný uchádzač Zmluvná cena
(Eur bez DPH)
 1. Poskytovanie stravovania
pre pacientov verejného
obstarávateľa vrátane
diétneho stravovania
 S  verejná súťaž  199 999,00  Gastro IBLV s.r.o.
 Prievozská 18
 821 09 Bratislava
 6,93
Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 P.č.  Deň
zverejnenia  
 Predmet zákazky  Dohodnutá cena zákazky
(Eur bez DPH)
 Termín zadania zákazky
(Uzavretie zmluvného vzťahu)
 1. 26.8.2013 Služby informačných technológií                                         16 800,- 1.9.2013 – 31.8.2015
 2. 13.9.2013 Výpočtová technika a príslušenstvo a s tým súvisiace služby   9 989,- 20.09.2013 – 19.09.2016
 3. 7.11.2013 Nákup kancelárskeho nábytku   9 990,- 13.11.2013 – 12.11.2016
 4.  10.12.2013 Poskytovanie služieb v oblasti BOZP   3 600,- 01.01.2014 – 31.12.2016
 5.  10.12.2013 Aktualizácia zdravotníckych programov   4 000,- 01.01.2014 – 31.12.2014
 6.  10.12.2013 Odborné prehliadky a servisná činnosť na vyhradených technických zariadeniach   9 999,-  01.01.2014 – 31.12.2017

Zákazky s nízkou hodnotou (podľa 102 zákona č. 25/2006 Z.z.)

Informácia výsledku vyhodnotenia ponúk pre zverejnenie v profile (Tu)

Zákazky s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013. (Tu)

Zákazky s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013. (Tu)

Zákazky s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012. (Tu)

Zákazky s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012. (Tu)

Zákazky s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012. (Tu)

Zákazky s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2012. (Tu)

Zákazky s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2011. (Tu)

Zákazky s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2011. (Tu)

Zákazky s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2011. (Tu)

Zákazky s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2011. (Tu)

Na stiahnutie