Inštitút drogových závislostí


Bol zriadený 1.1.1998 Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, plní úlohy v troch základných oblastiach:

  1. vedecko – výskumnej
  2. vzdelávacej
  3. informačnej

Vo vedecko-výskumnej činnosti plní predovšetkým úlohy aplikovaného výskumu prednostne zamerané na sledovanie efektívnosti liečebného procesu v našich podmienkach. Výsledky štúdií sú publikované doma i v zahraničí.

Vzdelávanie je zamerané na sprostredkovanie najnovších vedomostí, najmä v oblasti zneužívania ilegálnych psychoaktívnych látok. Organizujeme aktivity v primárnej prevencii medzi mládežou.

Informačná činnosť sa realizuje v elektronickej podobe na internete (domovská webovská stránka: www.cpldz.sk), pôsobením v médiách, vydávaním informačných materiálov, odbornej literatúry a ďalšie.