Linka pomoci pre problémy s hraním


Bezplatná anonymná Linka pomoci pre problémy s hraním

0800 800 900

Prevádzkový čas: Pondelok – Piatok  9:00 – 17:00 hod.
Mimo prevádzkových hodín je k dispozícií záznamník.

Úvod
Prvého februára 2013 vznikla na základe zákona č. 439/2012 Z. z. o hazardných hrách nová bezplatná anonymná telefonická linka pomoci pre problémy s hraním. Po dohode Ministerstva zdravotníctva SR s Ministerstvom financií SR bola zriadená v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ul. č. 2 v Bratislave. Linka je určená priamo pre ľudí, ktorí majú problém s hazardným hraním, pre ich príbuzných a blízkych, ako aj pre ľudí z odbornej verejnosti.

Prevádzka
Na čísle 0800 800 900 je v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 vždy k dispozícii jeden vyškolený terapeut, zamestnanec Centra pre liečbu drogových závislostí. Špecializované krízové poradenstvo bolo a je po kvalitatívnej stránke zabezpečené absolvovaním odborného výcviku na to určených terapeutov a ich ďalším odborným vzdelávaním s účasťou na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach.
Základným princípom je telefonická krízová intervencia. Volajúcim je poskytnutý bezpečný priestor na rozobratie problému a emočná podpora. V priebehu volania spravidla prebieha motivačný rozhovor, poskytované sú nevyhnutné informácie, či už o patologickom hráčstve ako chorobe, jeho následkoch, ako aj o možnostiach liečby. Príbuzným a známym sa okrem uvedených informácií poskytujú rady ako majú korektne postupovať v úsilí motivovať im blízku osobu, kvôli ktorej volajú, k vstupu do odbornej liečby pre závislosť od hazardných hier a súčasne sa im v prípade zistenej spoluzávislosti poskytuje podporná psychoterapia. V prípade záujmu sú volajúcim poskytnuté kontakty na najbližšie špecializované pracoviská, na ktoré sa môžu obrátiť.