Internetová poradňa


 
 
Zadaním popisu problému do internetového formulára internetovej poradne udeľujem Centru pre liečbu drogových závislostí, so sídlom Hraničná 2, 821 05  Bratislava ako prevádzkovateľovi, súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v súlade s par. 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom vo vyplnenom formulári. Súhlas udeľujem najmä na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov vyššie uvedené osobné údaje zbieral, zhromažďoval, zaznamenával, uchovával, usporadúval, vyhľadával a to všetko za účelom prevádzkovania internetovej poradne. Beriem na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov mám práva uvedené v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený dobrovoľne, na dobu neurčitú a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa.