Poslanie


Poslanie

V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti pôsobí naša organizácia ako klinické pracovisko odboru psychiatrie, s užšou špecializáciou v oblasti medicíny drogových závislostí. Okrem liečebnej starostlivosti je poslaním organizácie podieľať sa tiež na plnení ďalších úloh pri znižovaní dopytu po drogách a alkohole v rámci Národného programu boja proti drogám a Národného akčného plánu pre alkohol.

Prvoradou činnosťou, pre ktorú bola naša zdravotnícka organizácia zriadená je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti každému, kto má problémy spôsobené v súvislosti s užívaním psychoaktívnych látok a so závislosťou. Naše liečebné a preventívne služby poskytujeme všetkým občanom bez ohľadu na ich rasu, náboženské presvedčenie, politickú príslušnosť, pohlavie, bez diskriminácie.

V liečebných programoch je hlavným cieľom odstraňovanie chorobných prejavov, symptómov, ťažkostí a porúch zdravia, ktoré znižujú kvalitu života ľudí. Používame na to najnovšie, vysoko kvalitné, štandardné medicínske postupy tak, aby k zlepšeniu stavu každého nášho pacienta došlo čo najskôr a so zámerom, aby tam, kde to je možné bolo uzdravenie úplné. Liečebné postupy a prístup nášho personálu k pacientom sú volené tak, aby utrpenie, prípadné vedľajšie účinky liečby a jej možné komplikácie boli v priebehu terapie redukované na minimum. Spokojnosť pacientov/klientov s poskytovanou liečbou je neustále v centre našej pozornosti.

Naše preventívne programy služieb sú zamerané na ochranu zdravia, na jeho upevnenie a zvýšenie kvality života jednotlivca a celej komunity podľa motta: „Je lepšie chorobám predchádzať ako ich neskôr liečiť.“

Filozofia

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave ašpiruje na celoslovenského lídra v oblasti poskytovania špičkovej zdravotnej starostlivosti ako preventívnej, tak aj liečebnej v oblasti duševných porúch spôsobených užívaním psychoaktívnych látok. Svojim neustálym rozvojom v súlade s novými požiadavkami pacientov a výzvami spoločnosti si chce udržať pozíciu modelového zariadenia pre všetky podobné centrá u nás, ale aj v zahraničí. Vysokou kvalitou, efektívnosťou a komplexnosťou poskytovaných služieb zastáva vrcholovú pozíciu v udávaní smerovania ako i rolu „peace-makera“ vývoja v celom odbore drogových závislostí na Slovensku.

Organizácia si kladie za cieľ slúžiť svojim pacientom a klientom, ako aj celej spoločnosti v oblasti poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore drogových závislostí. Svoje služby poskytuje a bude poskytovať v súlade s etickými zásadami lekárskej a zdravotníckej praxe, vychádzajúc z filozofie humanizmu a prírodovednej podstaty medicínskych vied. V centre jej starostlivosti je slobodný človek ako jednotlivec, ktorého osobné práva a slobody sú hodnotami, ktoré v liečebno-preventívnych programoch majú najvyšší rešpekt. Aj v rámci liečby je v popredí úsilia personálu prísna ochrana osobných práv, dôverných a individuálnych údajov jednotlivca, s jeho právom slobodne a v súlade so zákonom sa rozhodovať aj v takých oblastiach ako je jeho zdravie. Predpokladom je ale zabezpečenie čo najlepšej informovanosti pacienta o možnostiach výberu postupov liečby zo strany personálu. Osobná sloboda a práva jednotlivca sú v súlade s ústavou Slovenskej republiky povýšené nad záujmy, rodiny, komunity, či celej spoločnosti. Čo rešpektujeme aj v našom prístupe k pacientom a klientom. Z uvedeného vyplýva tiež snaha o zabezpečenie rovnocennej dostupnosti, čo najkvalitnejšej liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetkých, ktorí ju potrebujú a súčasne o ňu požiadajú v našom zdravotníckom zariadení, bez ohľadu na ich rasovú, náboženskú, politickú, či rodovú príslušnosť. Prístup k pacientom a klientom bez predsudkov, bez moralizovania a odsudzovania je podmienkou pre každého pracovníka, ktorý chce pracovať v našej organizácii.

Napriek maximálnej ústretovosti, zo strany našich pacientov a klientov netolerujeme psychické a fyzické hrozby a agresiu voči personálu, alebo iným pacientom. Podmienkou poskytnutia našich služieb je požiadavka korektného správania aj zo strany našich pacientov a klientov voči nám. Základom praktického uplatňovania filozofie organizácie sú nasledovné hlavné princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sú založené na smerniciach Svetovej zdravotníckej organizácie. Od nich sa odvíja celá činnosť:

 

  1. pomoc pri dosahovaní čo najvyššej kvality života u každého pacienta/klienta;
  2.  pomoc pri udržaní a zabezpečení čo najdlhšieho života každého pacienta/klienta;
  3. realizácia a podpora programov verejného zdravia komunity najmä s ohľadom na minimalizáciu poškodení zdravia v súvislosti s abúzom psychoaktívnych látok a závislosťou;
  4. podpora a realizácia programov zvyšovania kvality zdravia celej komunity presadzovaním zdravého životného štýlu všetkých vekových kategórií obyvateľov so zameraním sa na posilňovanie protektívnych faktorov.

 

Keďže abúzus tabaku, alkoholu, ale aj prejedanie sa, nadváha a obezita sú podľa epidemiologických prieskumov Svetovej zdravotníckej organizácie činitele patriace medzi najzávažnejšie rizikové faktory vedúce k rade závažných porúch zdravia vyúsťujúcich do výrazného zníženia kvality života obyvateľstva Zemegule, tu ani Slovensko nie je výnimkou. Programy liečby a prevencie vychádzajúce zo základných princípov filozofie našej organizácie aplikované na oblasť psychoaktívnych látok môžu preto zamedziť vzniku, alebo odstrániť, či výrazne zlepšiť iné často súvisiace ochorenia ako sú depresie u ľudí, ktorí nadmerne užívajú drogy a alkohol, HIV/AIDS a hepatitída C u vnútrožilových užívateľov drog, cirhózy pečene a pankreatitídy u nadmerných pijanov alkoholu, alebo rakovina dýchacích ciest, emfyzém u fajčiarov, len aby sme uviedli aspoň niekoľko príkladov.

Preto našou filozofiou je v preventívnej činnosti, že lepšie je predchádzaním užívania, prípadne škodlivého užívania psychoaktívnych látok, zabrániť vzniku ich abúzu a závislosti. V prípade, ak k nám prídu pacienti trpiaci škodlivým užívaním alebo závislosťou od psychoaktívnych látok je cieľom našej liečby nielen pomôcť im z týchto problémov, ale súčasne tým zabrániť vzniku ďalších závažných ochorení, ktoré v prípade neliečenia týchto duševných porúch sa v ich následkom spravidla vyvinú.

Ak človek žiadajúci o pomoc kvôli škodlivému užívaniu psychoaktívnych látok a prípadne závislosti od nich, trpí aj inými chorobami, ktoré sú dôsledkom, alebo sa v dôsledku užívania psychoaktívnych látok ich stav komplikuje a zhoršuje, je našim cieľom prostredníctvom našich liečebných programov, ale aj v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti okrem dosiahnutia a abstinencie od psychoaktívnych látok, dosiahnuť u pacienta, keď už nie vyliečenie z pridružených ochorení, tak aspoň ich výrazné zlepšenie.