Poskytovanie informácií


Usmernenie riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov:

Na stiahnutie