Liečba závislosti je úspešná (hoci nie vždy)


Tlačová konferencia CPLDZ Bratislava –  01.03.2018
(súhrn)
Úsek Inštitútu drogových závislostí Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislava prezentuje výstupy 5. série cyklu projektu sledovania osudov pacient liečených kvôli závislosti s odstupom troch rokov od ich vstupu do terapie , v roku 2017 . Sledovaných bolo spolu 391 pacientov, ktorí požiadali o liečbu kvôli závislosti od drog, alkoholu, alebo patologického hráčstva v priebehu roku 2014. Po troch rokoch od vstupu do liečby abstinovalo 72 % a v porovnaní so situáciou pri vstupe do liečby sa výrazne zvýšila aj ich zamestnanosť zo 67 % na 89 %. Z tých čo sa pôvodne liečili pre závislosť od drog po 3 rokoch boli nezamestnaní už len dvaja z desiatich a pri alkohole a gamblingu bol nezamestnaný už len jeden z desiatich. Hoci celkovo osudy liečených pre závislostí s  odstupom času svedčia pre pozitívny efekt liečby v zmysle dosiahnutia abstinencie, napriek tomu nie je tomu tak u všetkých. U 28 % pacientov v našom sledovaní ide o chronický priebeh, bez dosiahnutia dlhšej abstinencie, čo je však pozoruhodné i tu u veľkej časti došlo k zlepšeniu ich situácie, lebo klesla u nich miera nezamestnanosti. Teda aj u časti z tých, ktorí súvisle neabstinovali, klesla miera nezamestnanosti, čo považujeme z celospoločenského hľadiska i z ich osobného tiež za pozitívum. Iba 2 % úmrtí u našich pacientov síce na jednej strane svedčia o tom, že ľudia vstupujúci do liečby pre závislostí majú čo do prežitia dobrú perspektívu, ale týka sa to len tých, čo sa pre liečbu odhodlajú. I tie 2 % úmrtí však svedčia o závažnosti ochorenia, pretože väčšina, čo umiera, zomiera  predčasne v produktívnom veku v dôsledku ich závislosti.
TK.1_3_18_Liečba závislosti je úspešná (hoci nie vždy) prezentacia

Na stiahnutie


«
»