MEMO 2: Minimálne štandardy


14. septembra 2015 prijala Rada Európskej únie Minimálne štandardy kvality EU v redukcii dopytu po drogách, ktoré sa týkajú troch hlavných častí, /1/ prevencie, /2/ znižovania rizík (harm reduction), a /3/ liečby, sociálnej integrácie a rehabilitácie.
Do Vašej pozornosti si dovoľujeme zaslať stručne časť o liečbe, sociálnej integrácii a rehabilitácii, ktoré majú byť zavedené do našej praxe:

a. Primeraná liečba založená na dôkazoch je prispôsobená charakteristikám a potrebám používateľov služieb, a rešpektuje ľudskú dôstojnosť, zodpovednosť a pripravenosť k zmene.

b. Liečba je dostupná všetkým, ktorí ju potrebujú, a nie je obmedzená ľudskými a sociálnymi charakteristikami a okolnosťami, alebo nedostatkom finančných zdrojov používateľov služieb. Liečba sa poskytuje v zmysluplnom čase a v kontexte dlhodobej starostlivosti.

c. Ciele liečby a sociálnej integrácie sa nastavujú krok za krokom a sú pravidelne revidované, prípadné relapsy sa primerane zvládajú.

d. Liečba a sociálna integrácia sa poskytujú na základe informovaného súhlasu, sú orientované na pacienta a podporujú práva pacienta.

e. Liečba je poskytovaná kvalifikovanými špecialistami a personálom s výcvikom, ktorý je zapojený v kontinuálnom vzdelávaní.

f. Liečebné intervencie a služby sú integrované v kontinuu starostlivosti, ktorá obsahuje tam, kde je to vhodné služby sociálnej podpory (vzdelávanie, ubytovanie, odborný výcvik, sociálnu starostlivosti) so zameraním na sociálnu integráciu osoby.

g. Poskytovatelia liečby zabezpečujú dobrovoľné testovanie infekčných krvou prenosných ochorení, poradenstvo proti rizikovému správaniu a manažment liečby ochorenia.

h. Zariadenia poskytujúce liečbu sú monitorované a ich činnosť a jej výsledky podliehajú pravidelnej vnútornej a vonkajšej evaluácii.

http://www.emcdda.europa.eu/news/2015/eu-minimum-quality-standards_en

Inštitút drogových závislostí

Centrum pre liečbu drogových závislostí  Bratislava


«
»