MEMO 3: F63 – RVO


                               Ne/nahlasovanie pacientov s F63 patologických hráčov

·         na základe novely Zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti  bol  v § 24 Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie  doplnený odsek 5) : Poskytovateľ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva…ohlási správcovi registra vylúčených osôb  (RVO) …informácie zo zdravotnej dokumentácie tejto osoby…

 

·         RVO podľa Zákona o hazardných hrách 171/2005 ešte nie je zriadený (ku konca r. 2017). Má byť v pôsobnosti MF SR mimo sektoru MZ SR. Nakoľko sa jedná o osobné údaje s diagnózou jednotlivých pacientov, obrátilo sa MZ SR, Národné centrum zdravotníckych informácií a hlavný odborník pre medicínu drogových závislostí na MF SR zo žiadosťou o právne rešpektovanie ochrany osobných údajov pacientov s touto diagnózou. MF SR si vyžiadalo stanovisko Úradu pre ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ).

·         V stanovisku ÚOOÚ sa konštatuje, že v prípade „negatívneho reverzu“ zo strany pacienta zaznamenaného v jeho zdravotnej dokumentácii, ak pacient nesúhlasí s nahlásením do RVO a poskytovateľ – to neurobí, nedôjde tým zo strany lekára, poskytovateľa k porušeniu zákona (stanovisko ÚOOÚ).

Hlavný odborník MZ SR preto odporúča, aby psychiater pri vstupe do liečby pacienta, ktorý má problém s patologickým hráčstvom, ho v rámci informovaného súhlasu požiadal o súhlas/nesúhlas s nahlásením osobných údajov vrátane diagnózy do registra vylúčených osôb. Nesúhlas zo strany pacienta nemôže byť dôvodom na neposkytnutie zdravotnej starostlivosti.

Zdroje:

– Zákon č. 576 Z. z. o zdravotnej starostlivosti…(posledné znenie)

– Zákon o hazardných hrách č. 171/2005 Z.z.  (posledné znenie)

– Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR (zo 4.10.2017)

Inštitút drogových závislostí
Centrum pre liečbu drogových závislostí  Bratislava


«
»